Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Kitesurfspot en een wederpartij waarop Kitesurfspot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 1. Inleiding

Kitesurfspot is gevestigd in Scheveningen en ingeschreven bij de KVK onder de volgende noemer:
Kitesurfspot
Stevinstraat 129
2587 ED Scheveningen
Kamer van koophandel nummer: 82255415
BTW-nummer: NL862396876B01
Contact via: info@kitesurfspot.nl

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
a.)  Opdrachtgever: Alle bedrijven, consumenten en deelnemers die gebruik maken van de diensten van Kitesurfspot.
b.)  Organisator: Kitesurfspot, die in uitvoering van het bedrijf arrangementen, activiteiten en/of diensten aanbiedt.
c.)  Activiteiten: Alle diensten, programma’s, evenementen en activiteiten welke door Kitesurfspot georganiseerd worden. Deze diensten en/of activiteiten kunnen bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van kitesurflessen aan individuen, groepen, bedrijven etc.
d.)  Vertegenwoordiger: Degene die uit naam van de organisator optreedt. (Bijvoorbeeld een trainer, instructeur of begeleider)
e.)  Leverancier: Degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan Kitesurfspot levert.
f.)    Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijsopgaven

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De door de Organisator gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 20 dagen worden bevestigd of uit handelingen van Organisator is af te leiden dat er sprake is van een overeenkomst.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven;
3.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Organisator niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. Organisator zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Organisator heeft het recht bepaalde (deel) activiteiten door derden te laten verrichten.

4.3. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan Organisator aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisator worden verstrekt. Hieronder zijn tevens de persoonlijke omstandigheden begrepen van de degene die deelnemen aan de activiteit (m.n. relevante medische en conditionele bijzonderheden, alcohol en/of drugsgebruik, e.d.). Alle cursisten die deelnemen aan een cursus dienen in goede gezondheid te verkeren. Eventuele lichamelijke klachten die van belang zijn bij het uitoefenen van een sport dienen dan ook direct gemeld te worden bij Kitesurfspot . Kitesurfspot  is niet aansprakelijk voor het verergeren van eventueel letsel wat al voor de cursus veroorzaakt is. Op basis van de door Opdrachtgever aan Organisator verstrekte gegevens is Organisator te allen tijde gerechtigd deelname door Opdrachtgever of daarvan deel uitmakende personen uit te sluiten. Voor zover noodzakelijk zal de overeenkomst voor dat gedeelte alsdan worden ontbonden, zonder dat er enig recht van Opdrachtgever op een schadevergoeding ontstaat.

Artikel 5. Wijziging/annulering van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Organisator geen doorgang kan vinden, dan is Organisator gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip en duur van de Activiteit/Arrangement daardoor worden beïnvloed. Organisator zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Organisator de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Organisator daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.3. In afwijking van het voorgaande lid zal Organisator geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Organisator kunnen worden toegerekend.

5.4. ANNULERING VAN ACTIVITEIT Indien een overeenkomst/ een geboekte kitesurfles door de deelnemer wordt geannuleerd worden hier kosten in rekening gebracht. Ten eerste de administratiekosten van €25,- voor het verwerken van de boeking (google, website, telefoon, e-mail, boekingssysteem). Hier boven op komen in sommige gevallen nog extra annuleringskosten, deze zijn, indien zij: a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang plaatsvinden: 25% van de arrangementsprijs b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs c. binnen 48 uur voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

5.5.a. WIJZIGING AAN ACTIVITEIT Ingeval Opdrachtgever een overeengekomen Activiteit/Arrangement meer dan 48 uur voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement wijzigt (dus niet annuleert) dan kan in zijn volledigheid (100 %) het bedrag door de Opdrachtgever gebruikt worden voor een nieuwe Activiteit/Arrangement gedurende de geldigheid van de boeking, of overgedragen worden naar vrienden/familie van de Opdrachtgever. b. Tenzij anders wordt overeengekomen is annulering of wijziging door Opdrachtgever minder dan 48 uur voorafgaande aan de geplande Activiteit/Arrangement niet mogelijk zodat Opdrachtgever alsdan op eerste verzoek van Organisator is gehouden het volledig overeengekomen bedrag aan Organisator te voldoen.

5.6. Annulering door Organisator maakt Organisator jegens Opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra Organisator ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen Activiteit/Arrangement geen respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is Organisator gehouden Opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding).

5.7 Voorbeelden uit de praktijk Kitesurfspot  en haar vertegenwoordigers zijn ten allen tijde bevoegd om de activiteit (kitesurfles) wegens veiligheid en kwaliteit te annuleren. Na het annuleren van de activiteit wordt er in samenspraak met Opdrachtgever en Organisator + Vertegenwoordiger een nieuwe datum gevonden voor een volledig deel van de Activiteit.

Voorbeeld 1: Kitesurfspot  heeft elke dag een standaard beslismoment of de kitesurflessen van de volgende dag zullen plaatsvinden of niet op basis van weersverwachtingen, temperaturen, windkaarten e.d. Als regel hanteren wij, voor kwaliteit en veiligheid, dat er kitesurfles plaatsvind tussen de 10 – 30 knopen afhankelijk van het individuele lesdoel van de cursist en het gewicht. Mochten de lessen niet doorgaan dan laat Kitesurfspot  dit voorafgaand aan de activiteit weten via e-mail, sms of telefoon.

Conclusie: een volledige les kan daarna opnieuw worden ingepland door de cursist zonder extra kosten

Voorbeeld 2: Tijdens een kitesurfles kan het zo zijn dat de wind- en weersvoorspellingen anders zijn dan de realiteit. Kitesurfspot  streeft er altijd naar om de gehele tijdsperiode die voor een kitesurfles staat zo kwalitatief mogelijk in te delen. Kitesurfspot  en haar vertegenwoordigers (instructeurs) zijn te allen tijde bevoegd om de activiteiten wegens veiligheid en kwaliteit te annuleren. Door de grote afhankelijkheid van natuurelementen komt het soms voor dat er een halve les wordt volgemaakt in plaats van een hele. Als oplossing biedt Kitesurfspot.nl Kitesurfschool de overige lestijd dus in het bovenstaande geval de helft van de waarde van de afgenomen kitesurfles terug als “credits” in het profiel van de cursist. Conclusie: Zodoende is er een financiële compensatie voor de niet ingevulde tijdsperiode “de halve les” geretourneerd. Afhankelijk van de hoogte van deze compensatie kan de cursist zonder extra kosten een andere les “upgraden” (van groepsles -> duoles) of een compleet nieuwe les inplannen met korting. Kitesurfspot  faciliteert geen halve lessen, het is derhalve alleen mogelijk een volledige les in te plannen. Zie hieronder een rekenvoorbeeld: Jaap boekt een 3 daagse duo kitesurf cursus voor €360,- en betaald direct online. De eerste kitesurfles verloopt vlekkeloos, Jaap heeft er zin in en heeft de smaak te pakken. Helaas krijgt Jaap op de avond voor z’n 2de kitesurfles een e-mail van Kitesurfspot.nl dat er de dag erop geen wind is -> Jaap pakt z’n mobiel logt in op z’n individuele profiel en kan gelijk de geannuleerde les inplannen op een andere datum en vervolgd de les op een ander tijdstip. Jaap heeft de tijd van z’n leven in z’n 2de les en heeft net z’n eerste meters op het board gemaakt! Tijdens de derde kitesurfles is Jaap heerlijk heen en weer aan het varen tot z’n instructeur de kite overpakt, neerlaat en de les cancelled. Er komt een plotselinge onweersbui over die 1,5 uur duurt – he jammer net de helft van Jaap zn les. Jaap zit samen met een van de instructeurs van Kitesurfspot.nl en hij krijgt de helft van z’n laatste les (€360/3lessen = €120 per les) dus €60 terug gestort in de vorm van credits op z’n account. Jaap wilde eigenlijk al een privé les kopen ter waarde van €180 na z’n 3de les als afsluiter van de cursus. In plaats van €180 betaalt Jaap nu (180-60 tegoed) €120 voor z’n laatste prive les.

Artikel 6. Inachtneming van risico’s

6.1. De Opdrachtgever die de Activiteit/Arrangement boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

6.2. In geval het aantal personen waarvoor de Opdrachtgever een Activiteit/Arrangement geboekt werd veranderd minder dan 48 uur voor aanvang van de geplande Activiteit/Arrangement, dan zijn de regels van artikel 5.4.b van kracht. Indien de wijziging /anulering plaatsvindt meer dan 48 uur voor aanvang van de Activiteit/Arrangement dan zijn de regels van artikel 5.4.a van kracht.

Artikel 7 Inachtneming van de risico’s

7.1. Opdrachtgever (en de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) verklaren middels tekenen van de overeenkomst, kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen. De Opdrachtgever/deelnemende perso(o)n(en) dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 8 Begeleiding

8.1. Opdrachtgever is gehouden (de namens Opdrachtgever deelnemende personen incluis) tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle aanwijzingen van Organisator op te volgen. Indien dit niet nagevolgd wordt kan de Organisator op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.

8.2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat Opdrachtgever (of de namens Opdrachtgever deelnemende personen) fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Opdrachtgever/ deelnemende perso(o)n(en) van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

9 Betaling

9.1. Individuele Opdrachtgever dient voorafgaande aan de Activiteit/Arrangement het totaal bedrag te voldoen een en ander conform de standaard daarvoor geldende bedragen of zoals in een eventueel uitgebrachte offerte is bepaald.

9.2. Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene voorwaarden verricht, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Organisator alsdan vrij de Activiteit/Arrangement te annuleren zonder dat Organisator daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig is.

9.3. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van €150.00.

Artikel 10 Schade

10.1. Organisator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Organisator is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Organisator kenbaar behoorde te zijn.

10.2. Opdrachtgever vrijwaart Organisator voor eventuele aanspraken van derden (waaronder mede wordt begrepen de namens Opdrachtgever deelnemende personen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is (waaronder begrepen t.g.v. het niet voldoen aan de informatieplicht door Opdrachtgever en haar deelnemers zoals in deze bepaling weergegeven).

10.3. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door Opdrachtgever zullen door de Opdrachtgever betaald worden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Deelname aan Activiteit/Arrangement geschiedt voor risico van Opdrachtgever

11.2. Indien Organisator voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Organisator uit te keren totaal.

11.3. Nalatigheid aan de zijde van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Organisator), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door Opdrachtgever aangaande informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Organisator daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Organisator uit.

11.4. Organisator kan door Opdrachtgever (inclusief de namens Opdrachtgever deelnemende personen) op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

11.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Organisatoren die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Organisator kunnen worden toegerekend.

11.6. De Opdrachtgever wordt geacht over een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering te beschikken.

Artikel 12 Klachtafhandeling

12.1. Indien Opdrachtgever ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij Organisator een klacht wilt indienen, dan dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen na uitvoering van de activiteit/arrangement schriftelijk melding te doen aan Organisator.

Artikel 13 Gebruik persoonsgegevens

13.1. Wanneer de Organisator tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal de Organisator de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

13.2. De Organisator verwerkt de volgende persoonsgegevens: a. Voor- en achternaam b. Geboortedatum c. Telefoonnummer d. E-mailadres e. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch

13.3. De organisator verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: a. Gezondheid b. Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaren. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Kitesurfspot.nlkitesurfschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

13.4. De Organisator gebruikt persoonlijke gegevens enkel voor identificatie van de Opdrachtgever tijdens een boeking of registratie, om contact te kunnen opnemen over een boeking en voor het op de hoogte houden over de activiteit. Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en wordt niet aan derden verstrekt.

13.5. De e-mails die de Organisator verstuurd worden verzonden via Mandrill. Op het moment dat de Opdrachtgever zijn e-mailadres aan ons verstrekt wordt dat e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bedoelde lijst bij Mandrill.

13.6. De gedeelde persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden voor langere tijd bewaard door de Organisator, maar nooit langer dan nodig voor de uitvoering van activiteiten, tenzij de Organisator op basis van een wettelijke regeling de gegevens voor langere tijd moet bewaren. Bewaartermijn (categorieën per onderdeel). Toestemming vragen of klanten willen dat hun account blijft bestaan na het afronden van lessen.

13.7.1. De Opdrachtgever heeft na het verstrekken van persoonsgegevens recht op: a. inzage b. rectificatie c. wissen van gegevens d. overdracht e. bezwaar

13.7.2. Wanneer de Opdrachtgever de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed worden bewaard, er aanwijzingen zijn voor misbruik of gebruik wil maken van bovenstaande rechten neem dan contact op met info@Kitesurfspot.nl.

13.8. De Opdrachtgever is nooit verplicht gegevens achter te laten bij de Organisator. Wanneer de Organisator echter niet de beschikking heeft over de minimaal benodigde gegevens kan het zijn dienst niet aan de Opdrachtgever aanbieden, althans niet volledig.

13.9. De gegevens van de Opdrachtgever worden door de Organisator bewaard op een beveiligde site. Dit om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site is daarop voorzien van een SSL-certificaat.

13.10. Indien er sprake is van een datalek in de persoonsgegevens die de Organisator bewaard zullen zij deze ten allen tijden ten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Artikel 14 Extra (verantwoordelijkheden & geldigheid) 1. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van waterschoentjes. 2. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken gehuurd bij Kitesurfspot in verband met hygiëne. 3. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is.

4 Geldigheid van de lessen 4.1.1 De lespakketten zijn 365 dagen geldig vanaf de boeking van de eerste les van het pakket met inachtneming van de openingsdata van Kitesurfspot: van 1 april t/m eind oktober (variabele datum door afbouwwerkzaamheden strand).

4.1.2 Lespakketten zijn niet nooit inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een kitesurfles.

4.1.3 De lespakketten staan op naam. Echter het is mogelijk om credits als gift/ cadeau te overhandigen naar familie/vrienden/kennissen e.d.

4.2 Bovenstaande voorwaarden blijven ook van toepassing indien je de lessen niet binnen de gestelde termijn hebt kunnen afmaken door ongeschikte weersomstandigheden. Kitesurfspot  acht redelijkerwijs dat 365 dagen (met inachtneming van de openingsdata & de weersafhankelijkheid) een sufficiënte tijdspanne is voor de Opdrachtgever om een aantal lesmomenten in te plannen.

Artikel 20. Extra informatie

1. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van waterschoentjes.
2. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken gehuurd bij Kitesurfspot in verband met hygiëne.
3. Onze niet gevaren = gratis les (bij 5 lessenpakket) garantie geldt in alle redelijkheid. Als je na afloop van je kitesurfles niet tevreden bent heb je 24 uur om dit te schriftelijk, dus ook via email, te melden.
3.1 Als je niet gevaren hebt, dan kun je alleen 1 les terug krijgen. Dus heb je een 5 lessenpakket afgenomen en je bent niet tevreden over de les, dan krijg je dus alléén 1 les terug. Anders had je eerder aan moeten geven dat je niet tevreden bent.
4. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is.
4.1.1 De lespakketten zijn geldig tot 1 jaar na aankoop van het lessenpakket. Dit staat in je online account.
4.1.2 Lespakketten zijn niet inwisselbaar tegen geld. Alleen tegen een kitesurfles.
4.1.3 De lespakketten staan op naam. Alleen die persoon kan gebruikmaken van de kitesurflessen.

Artikel 21. Kortingsacties

1. Cursussen met voorjaarskorting kunnen alleen in april en mei van het huidige seizoen worden gebruikt

2. Lessen uit de voorjaarsdeal die niet in april of mei zijn gebruikt kunnen in het hoogseizoen tegen een tarief van € 35 extra per les worden gebruikt (prijswijzigingen voorbehouden)

3. Bovenstaande voorwaarden blijven ook van toepassing indien je de lessen niet in april en mei hebt kunnen afmaken door ongeschikte weersomstandigheden

4. Speciale aanbiedingen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

ENGLISH

These general terms and conditions apply to every offer and agreement between Kitesurfspot and a counterparty to which Kitesurfspot has declared these terms and conditions applicable, insofar as the parties have not expressly deviated from these terms and conditions.

Article 1. Introduction

Kitesurfspot is located in Scheveningen and registered with the Chamber of Commerce under the following name:
kitesurf spot
Stevinstraat 129
2587 ED Scheveningen
Chamber of Commerce number: 82255415
VAT number: NL862396876B01
Contact via: info@kitesurfspot.nl

Article 2. Definitions

In these general terms and conditions the following is understood by:
a.)  Client: All companies, consumers and participants who use the services of Kitesurfspot.
b.) Organiser: Kitesurfspot, which offers arrangements, activities and/or services in implementation of the company.
c.)  Activities: All services, programs, events and activities that are organized by Kitesurfspot. These services and/or activities may consist of offering kitesurfing lessons in recreational form to individuals, groups, companies, etc.
d.)  Representative: The person acting on behalf of the organizer. (For example a trainer, instructor or supervisor)
e.)  Supplier: The person, not being the client, who supplies Kitesurfspot with goods, services or other performance that can be valued in money.
f.)    Other party: client, participant and supplier.

Article 3. Offers and quotations

3.1. All offers are without obligation, unless a term for acceptance is stated in the offer. The offers made by the Organizer are without obligation and are valid for 20 days, unless indicated otherwise. The User is only bound by the quotations if the acceptance thereof is confirmed in writing by the Client within 20 days or if it can be deduced from the actions of the Organizer that there is an agreement.
3.2. The prices in the said offers and quotations include turnover tax and other government levies, as well as any costs to be incurred in the context of the agreement, including mileage and transport costs, unless indicated otherwise;
3.3. A composite quotation does not oblige the Organizer to perform part of the assignment for a corresponding part of the stated price. Offers or quotations do not automatically apply to future assignments.

Article 4. Agreement

4.1. The Organizer will execute the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship.

4.2. Organizer has the right to have certain (partial) activities performed by third parties.

4.3. The Client shall ensure that all information, which the Organizer indicates is necessary or which the Client should reasonably understand to be necessary for the execution of the agreement, is provided to the Organizer in a timely manner. This also includes the personal circumstances of the person who participates in the activity (in particular relevant medical and conditional details, alcohol and/or drug use, etc.). All course participants must be in good health. Any physical complaints that are important when practicing a sport must therefore be reported immediately to Kitesurfspot. Kitesurfspot  is not liable for aggravating any injury that has already been caused before the course. On the basis of the information provided by the Client to the Organizer, the Organizer is at all times entitled to exclude participation by the Client or persons forming part of it. Insofar as necessary, the agreement for that part will then be dissolved, without any right of the Client to compensation arising.

Article 5. Amendment/cancellation of the agreement

5.1. If during the execution of the agreement it appears that an intended activity cannot take place due to weather or other circumstances in the opinion of the Organizer, the Organizer is entitled to substitute another activity without this being a reason for the Client to (partially ) cancellation of the agreement and (partial) refund of amounts paid or compensation for damage.

5.2. If the parties agree that the agreement will be amended or supplemented, the time and duration of the Activity/Arrangement may be affected as a result. The Organizer will inform the Client of this as soon as possible. If the amendment or addition to the agreement has financial consequences, the Organizer will inform the Client about this in advance. If a fixed fee has been agreed, the Organizer will indicate to what extent the amendment or supplement to the agreement will result in this fee being exceeded.

5.3. Contrary to the previous paragraph, the Organizer will not be able to charge additional costs if the change or addition is the result of circumstances that can be attributed to the Organiser.

5.4. CANCELLATION OF ACTIVITY If an agreement / a booked kitesurfing lesson is canceled by the participant, costs will be charged. Firstly, the administration costs of €25 for processing the booking (google, website, telephone, e-mail, booking system). In some cases there are additional cancellation costs on top of this, if they are: a. from 8 to 14 days before the start: 25% of the package price b. within 7 days (inclusive) before the start: 50% of the package price c. within 48 hours before the start or later: 100% of the package price. This also applies if a participant is not present without cancellation.

5.5.a. CHANGE TO ACTIVITY In the event that the Client changes (i.e. does not cancel) an agreed Activity/Arrangement more than 48 hours prior to the Activity/Arrangement, the amount can be used in its entirety (100 %) by the Client for a new Activity/Arrangement during the validity of the booking, or transferred to friends/family of the Client. b. Unless otherwise agreed, cancellation or amendment by the Client less than 48 hours prior to the planned Activity/Arrangement is not possible, so that the Client is then obliged to pay the Organizer the fully agreed amount at the first request of the Organizer.

5.6. Cancellation by the Organizer does not make the Organizer liable for compensation in any way towards the Client. As soon as the Organizer becomes aware that the planned and agreed Activity/Arrangement cannot or partly cannot take place, the Organizer is obliged to inform the Client immediately (whether or not accompanied by an alternative offer).

5.7 Practical examples Kitesurfspot  and its representatives are at all times authorized to cancel the activity (kitesurfing lesson) for reasons of safety and quality. After canceling the activity, a new date will be found for a complete part of the Activity in consultation with the Client and Organizer + Representative.

Example 1: Kitesurfspot  has a standard decision moment every day whether the kitesurfing lessons of the next day will take place or not based on weather forecasts, temperatures, wind maps, etc. As a rule, for quality and safety, we use kitesurfing lessons between 10 – 30 knots depending on the student’s individual lesson goal and weight. If the lessons are cancelled, Kitesurfspot  will let you know by e-mail, text or telephone prior to the activity.

Conclusion: a full lesson can then be rescheduled by the student at no extra cost

Example 2: During a kitesurfing lesson, the wind and weather forecasts may differ from reality. Kitesurfspot  always strives to divide the entire time period for a kitesurfing lesson as qualitatively as possible. Kitesurfspot  and its representatives (instructors) are at all times authorized to cancel the activities for reasons of safety and quality. Due to the great dependence on natural elements, it sometimes happens that half a lesson is completed instead of a whole. As a solution, Kitesurfspot.nl Kitesurfschool offers the remaining lesson time, so in the above case, half the value of the purchased kitesurf lesson is returned as “credits” in the profile of the student. Conclusion: As a result, a financial compensation for the unfilled time period “half the lesson” has been returned. Depending on the amount of this compensation, the student can “upgrade” another lesson (from group lesson -> duo lesson) or schedule a completely new lesson at no extra cost. Kitesurfspot  does not facilitate half lessons, it is therefore only possible to schedule a full lesson. See a calculation example below: Jaap books a 3-day duo kitesurf course for €360 and pays directly online. The first kitesurfing lesson goes smoothly, Jaap is looking forward to it and has a taste for it. Unfortunately, on the evening before his 2nd kitesurfing lesson, Jaap receives an e-mail from Kitesurfspot.nl that there is no wind the next day -> Jaap grabs his mobile and logs in to his individual profile and can immediately cancel the lesson schedule it on another date and continue the lesson at another time. Jaap is having the time of his life in his 2nd lesson and has just made his first meters on the board! During the third kitesurfing lesson, Jaap is sailing back and forth until his instructor takes the kite over, lowers it and cancels the lesson. A sudden thunderstorm comes over that lasts 1.5 hours – it’s a pity just half of Jaap’s lesson. Jaap is sitting together with one of the instructors of Kitesurfspot.nl and he gets half of his last lesson (€360/3lessons = €120 per lesson), so €60 is refunded in the form of credits to his account. Jaap actually wanted to buy a private lesson worth €180 after his 3rd lesson as a conclusion of the course. Instead of €180, Jaap now pays (180-60 credit) €120 for his last private lesson.

Article 6. Consideration of risks

6.1. The Client who books the Activity/Arrangement is jointly and severally liable for all others that he/she registers.

6.2. In the event that the number of persons for whom the Client has booked an Activity/Arrangement changes less than 48 hours before the start of the planned Activity/Arrangement, the rules of article 5.4.b will apply. If the change/cancellation takes place more than 48 hours before the start of the Activity/Arrangement, the rules of article 5.4.a will apply.

Article 7 Consideration of the risks

7.1. The Client (and the persons participating on behalf of the Client) declare by signing the agreement that they have taken cognizance of the possible degree of difficulty, gravity and risks of the activities in which they participate. The Client/participating person(s) must be able to participate in the activities with regard to health and condition without endangering themselves or others.

Article 8 Guidance

8.1. The Client is obliged (including the persons participating on behalf of the Client) to follow all instructions of the Organizer during the execution of the agreement. If this is not followed, the Organizer can decide at any time to discontinue the execution of the agreement, without this giving the Client any right to a refund of amounts paid or compensation.

8.2. If during the activity it appears that the Client (or the persons participating on behalf of the Client) has physical or psychological defects, is guilty of misconduct or otherwise causes or may cause nuisance or nuisance, the Client/participating person(s) can ) are excluded from further participation. Any costs arising from this will be borne by the Client.

9 Payment

9.1. Prior to the Activity/Arrangement, the Individual Client must pay the total amount in accordance with the applicable standard amounts or as determined in any quotation that may be issued.

9.2. In the event that the Client does not make the payment in accordance with the provisions of these general terms and conditions, the Client is legally in default without a reminder or notice of default being required. The Organizer is then free to cancel the Activity/Arrangement without the Organizer being liable for compensation in any way.

9.3. As soon as the Client is in default, the Client is obliged to pay 1% interest per month in addition to the total agreed amount, as well as possibly 15% extrajudicial collection costs with a minimum of €150.00.

Article 10 Damage

10.1. The Organizer is not liable for damage, of whatever nature, because the Organizer relied on incorrect or incomplete information provided by the Client, unless the Organizer should have been aware of this inaccuracy or incompleteness.

10.2. The Client indemnifies the Organizer against any claims from third parties (including the persons participating on behalf of the Client), who suffer damage in connection with the execution of the agreement and which is attributable to the Client (including as a result of the Client’s failure to comply with the obligation to provide information and its participants as set out in this provision).

10.3. Costs arising from damage and/or destruction caused by the Client will be paid by the Client.

Article 11 Liability

11.1. Participation in the Activity/Arrangement is at the risk of the Client

11.2. If the Organizer should be liable for the damage suffered by the Client as a result of the execution of the agreement, then liability is limited to a maximum of the amount charged and paid to the Client with the execution of the agreement or the amount paid by the Organizer’s insurance company in this regard. total to be paid.

11.3. Negligence on the part of the Client (for example, not following the instructions of the Organizer), otherwise not, incorrectly or lately fulfilling the agreement or incompleteness by the Client with regard to information of which the Client should reasonably understand or should have understood that the Organizer should have been informed of this prior to the execution of the agreement, excludes any form of liability of the Organizer.

11.4. The Organizer cannot be held or held liable in any way by the Client (including the persons participating on behalf of the Client) for damage to personal property or loss thereof.

11.5. The Organizer is not liable for damage resulting from: a. circumstances attributable to the participant and/or client, such as not having an inadequate health or condition, inadequate personal equipment, incorrect handling or inaction, overestimating one’s own abilities or disregarding instructions; b. knowingly or unknowingly classifying a participant in the wrong category and/or if the participant does not comply with one or more safety regulations and/or his or her condition was not sufficient to practice the activity in question. c. acts and influences of third parties not directly involved in the execution of the agreement; circumstances that are not attributable to the fault of the Organizers that cannot reasonably be attributed to the Organizer under Dutch law or the standards applicable in society.

11.6. The Client is deemed to have appropriate accident, travel and cancellation insurance.

Article 12 Complaint handling

12.1. If the Client wishes to submit a complaint to the Organizer as a result of the execution of the agreement, the Client must notify the Organizer in writing within 14 working days after the performance of the activity/arrangement.

Article 13 Use of personal data

13.1. If the Organizer processes personal data during the performance of the Agreement, the Organizer will process the personal data in a proper and careful manner and will comply with the legal regulations that follow from the General Data Protection Regulation.

13.2. The Organizer processes the following personal data: a. First and last name b. Date of birth c. Phone number d. Email address e. Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile, in correspondence or by telephone

13.3. The organizer processes the following special personal data: a. Health b. Data from persons under 16 years of age. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without this permission, please contact us at info@Kitesurfspot.nlkitesurfschool.nl, and we will delete this information.

13.4. The Organizer only uses personal data to identify the Client during a booking or registration, to be able to contact you about a booking and to keep you informed about the activity. Personal information is not used for commercial purposes and is not provided to third parties.

13.5. The e-mails sent by the Organizer are sent via Mandrill. The moment the Client provides us with his e-mail address, that e-mail address and first name are automatically stored in the intended list at Mandrill.

13.6. The Client’s shared personal data will be kept by the Organizer for a longer period of time, but never longer than necessary for the performance of activities, unless the Organizer has to keep the data for a longer period of time on the basis of a legal regulation. Retention period (categories per part). Request permission if customers want their account to continue after classes are completed.

13.7.1. After providing personal data, the Client is entitled to: a. inspection b. rectification c. erasure of data d. transfer e. objection

13.7.2. If the Client has the impression that his data is not stored properly, there are indications of abuse or wants to make use of the above rights, please contact info@Kitesurfspot.nl.

13.8. The Client is never obliged to leave data with the Organizer. However, if the Organizer does not have the minimum information required, it cannot offer its service to the Client, at least not completely.

13.9. The Client’s data is stored by the Organizer on a secure site. This is to prevent loss, misuse, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. This site is provided with an SSL certificate.

13.10. If there is a data leak in the personal data that the Organizer keeps, they will at all times report this to the Dutch Data Protection Authority. Article 14 Extra (responsibilities & validity) 1. Students are responsible for bringing water shoes with them. 2. It is mandatory to wear underwear, swimming trunks or bikini in suits rented from Kitesurfspot in connection with hygiene. 3. Lesson packages are relatively cheaper than individual lessons. A condition of purchasing a lesson package is that payment has been made before the start of the first lesson.

4 Validity of the lessons 4.1.1 The lesson packages are valid for 365 days from the booking of the first lesson of the package, taking into account the opening dates of Kitesurfspot: from April 1 to the end of October (variable date due to construction work on the beach).

4.1.2 Lesson packages are not never exchangeable for money. Only against a kitesurfing lesson.

4.1.3 The teaching packages are registered. However, it is possible to hand over credits as a gift/present to family/friends/acquaintances, etc.

4.2 The above conditions also remain applicable if you have not been able to complete the lessons within the specified period due to unsuitable weather conditions. Kitesurfspot  reasonably deems that 365 days (taking into account the opening dates & weather dependence) is a sufficient period of time for the Client to schedule a number of lesson moments.

Article 20. Additional information

1. Students are responsible for bringing water shoes with them.
2. It is mandatory to wear underwear, swimming trunks or bikini in suits rented from Kitesurfspot in connection with hygiene.
3. Our no driving = free lesson (with 5 lesson package) guarantee applies in all reasonableness. If you are not satisfied after your kitesurfing lesson, you have 24 hours to report this in writing, including by email.
3.1 If you have not sailed, you can only get 1 lesson back. So if you have purchased a 5 lesson package and you are not satisfied with the lesson, you will only get 1 lesson back. Otherwise you should have indicated earlier that you are not satisfied.
4. Lesson packages are relatively cheaper than individual lessons. A condition of purchasing a lesson package is that payment has been made before the start of the first lesson.
4.1.1 The lesson packages are valid up to 1 year after purchase of the lesson package. This is in your online account.
4.1.2 Lesson packages are not exchangeable for money. Only against a kitesurfing lesson.
4.1.3 The teaching packages are registered. Only that person can use the kitesurfing lessons.

Article 21. Discount promotions

1. Spring discounted courses can only be used in April and May of the current season

2. Lessons from the Spring Deal that have not been used in April or May can be used during the high season at a rate of €35 extra per lesson (price changes subject to change)

3. The above conditions also apply if you were unable to complete the classes in April and May due to unsuitable weather conditions

4. Special offers cannot be combined.

Thank you for reading these fine print (Terms & Conditions).

De kitesurfschool met de beste kitesurfspullen te huur! Wij zijn experts op het gebied van alle materialen!
Kitesurf Spot Team
Antwortet in der Regel innerhalb weniger Stunden
Kitesurf Spot Team
Hallo Naturtalent,
wie können wir helfen?
Starten Sie den WhatsApp-Chat
Ich verstehe es👌